Biz hakda

Biz kim

“Hebei Zhengwei Felt Co., Ltd.” 1988-nji ýylda esaslandyryldy, esasan ýüň ýüplük, himiki süýüm, dokalmadyk mata we dürli görnüşli önüm önümlerini öndürýär. Birleşdirilen dizaýn, gözleg we ösüş, önümçilik we daşary söwda söwdasy.önümler Aziýa, Afrika, Europeewropa, ABŞ we Awstraliýa ýaly bäş yklymyň onlarça ýurtlaryna we sebitlerine eksport edilýär.

Kompaniýanyň ştab-kwartirasy, Nangong şäheriniň taangtou Felt Ösüş Zonasynda we şahamçasy amatly transport bilen welaýatyň paýtagty Şijiazhuangda ýerleşýär. Önümçilik bellige alnan söwda belligi: "Zhengwei" markasy, hemmesi ministrlik standartyna laýyk FZ / T20015, 5-1998.

H452e66d42c8c456ab0a042e518835b9eq

Önümiň kuwwaty

H7f6e253ab76c4e909c6ffb0bc9e203a3L

Çig mal

H2e78856c29d04043ae6dd68cefb81c65a

Puffing

H60fb5c6b9c0f4eb9b9478cea4219e3c9Q

Kart kartoçkasy

H54f7b8b62d3a487385b9aa3b7543cc60y

Aýramagy

Hd6127b424d4b479f85cc2d8f78caf7a3g

Çig mal

He72c102821c54848a11f8cbc418733e5M

Kesmek

Ha4e9b6184bb54f8f89847e73cd579245g

Gaplamak

H6437acf76d184fe8b57839538abe725d7

Taýýar önümler

Söwda sergileri

sdr
Hc5201cfc12354b7e9b7dbf5fc7343759H

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Zhengwei” kompaniýasy onýyllyklaryň dowamynda ösüşiň ylmy dünýägaraýşyny berk ornaşdyrýar we durmuşa geçirýär, durmuşa, işe, medeniýete eýerýär, ähli işgärleriň ýadawsyz tagallalary bilen kärhananyň “telekeçilik we täzelik, dogruçyllyk we ygtybarlylyk” ruhuny doly öňe sürýär. kompaniýanyň şu wagta çenli 30 million ýuandan gowrak baýlygy, ýyllyk önümçilik kuwwaty 20 million inedördül metrden gowrak boldy.Soňky ýyllarda "deň-duşlaryndan daşlaşmak, geçmişden geçmek we özümizden daşlaşmak" maksady bilen kompaniýa içerki potensialyny öwrenýär, innowasiýa hereketini güýçlendirýär, işewürligiň durnukly we progressiw ösüşini amala aşyrýar we bazary döredýär- ylmy we tehnologiki gözlegleriň we ösüşiň we senagaty, uniwersitetleri we gözlegleri birleşdirýän garaşsyz innowasiýa ulgamy.Önümçiligi döwrebaplaşdyrmak üçin tehnologiýany we enjamlary täzelemäge, ösen önümçilik enjamlaryny ornaşdyrmaga üns beriň.Şol bir wagtyň özünde lazer kesmek, öl kesmek, çap etmek, keşdelemek, tikin we beýleki gaýtadan işleýän enjamlar bar.Güýçli tehniki güýç, önümleriň hilini üpjün etmek üçin ösen önümçilik enjamlary, müşderilere OEM we ODM hyzmatlaryny berip biler.

Önümler maşyn we elektrik tehnikasynda, demir ýol tranzitinde, gämi gurluşygynda, öý enjamlaryny öndürmekde, uglerod süýümli substraty gaýtadan işlemekde, polatda, gurluşyk materiallarynda, dokma önümçiliginde, ýagy siňdirmekde, süzgüç materiallarynda, önümi ýuwmakda, izolýasiýa materiallarynda, bezegde, abadanlaşdyryşda, senet sowgat önümçiliginde giňden ulanylýar. , DIY gaýtadan işlemek we beýleki pudaklar.

Zhengwei halky müşderileriň zerurlyklaryny öz jogapkärçiligi hökmünde alar we önümiň görnüşini telekeçilik ruhy bilen giňeltmegi dowam etdirer. Ylmyň we tehnologiýanyň ösüşini ýol görkeziji hökmünde alyň, hilini durmuş hökmünde alyň we dogruçyl amal ediň Düzgün, müşderini kanagatlandyrmaga gönükdirilen hil syýasaty bu pudakda öňdebaryjy orny döretdi. Hytaýda has täsirli senagat kärhanasyna öwrüldi.

Döredildi
Işgärler
%
Jogap bahasy
38 Geleşik

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň