Duýgyny arassalamak usulyny bilýärsiňizmi?

Fiberüplük süýüminiň tebigy tegmile garşylygy bar, ýöne tötänleýin hapalar bilen hapalanan bolsa, yz galdyrmazlyk üçin bejergi üçin ýarym gury polotensany ulanyň.
Olüň önümlerindäki tegmilleri arassalamak üçin ýyly, gyzgyn suw ýa-da akartma ulanmaň.
Düwürmeli bolsaňyz, süýümiň hiline zeper ýetirmezlik üçin ýuwaşlyk bilen ýuwuň.
Sürtülme sebäpli üstünde saç topy bar bolsa, gönüden-göni ownuk gaýçy bilen kesilip bilner we ýüňüň daşky görnüşi täsir etmez.
Ectingygnanyňyzda arassa ýuwuň, doly guradyň we soňra möhürläň.
Hinguwanyňyzda sowuk suw bilen ýuwuň.
Akartmak üçin akartma tozy ýaly himiki garyndylary ulanmaň.
Diňe arassa ýüň bellikli we akartmasyz bitarap losyon saýlaň.
El ýuwujyny ulanmaga synanyşyň, daşky görnüşi ýok etmezlik üçin kir ýuwýan maşyny ulanmaň.
Lightagtylyk basyşy bilen arassalananda, hapa bölegi diňe ýuwaşlyk bilen süpürmeli, çotga bilen süpürmeli däl.
Şampuny ulanyň we ýuwmagyň usulyny nemläň, piliň hadysasyny azaldyp bilersiňiz.

Duýgyny arassalamak usuly:

1. Sowuk suwda ýuwuň.
Duýgyny sowuk suw bilen ýuwuň, sebäbi gyzgyn suw ýüňdäki beloklaryň gurluşyny bozup, duýgynyň pyçak görnüşiniň üýtgemegine sebäp bolýar.
Mundan başga-da, ýuwulmazdan we ýuwulmazdan ozal, ýüňüň üstündäki ýagy arassalamak üçin kagyz polotensalary ulanylyp bilner.

2. El ýuwmak.
Duýgy el bilen ýuwulmalydyr, kir ýuwýan maşyny ulanmaň, duýgynyň daşky görnüşine zeper ýetirmez ýaly, duýgynyň daşky görnüşine täsir etmelidir.

3. Dogry ýuwujy serişdäni saýlaň.
Duýgy ýüňden ýasalýar, şonuň üçin akartyjy ýuwujy serişdäni ulanyp bolmaýar.Olüň üçin ýörite ýuwujy serişdäni saýlaň.

4. Duýgyny arassalanyňyzda, ony gaty sürtmäň.Çümdürilenden soň, el bilen basyp bilersiňiz.
Sebit hapa bolsa, ýuwujy serişdäni ulanyp bilersiňiz.
Çotga etmäň.

5. Duýgyny arassalandan soň, suwy süpürmäge ýol berilmeýär.
Suwy gysyp aýryp bolýar we guratmak üçin şemalladylýan ýerde asylýar.
Güne düşürmäň.

6, ýorgan-düşek önümleri himiki süýümden we ýuwulýan ýaly duýulmaly däldir.
Washuwmak, şampun we nemlendiriji serişde goşmak üçin ýerlikli bolmaly, duýulýan piliň hadysasyny netijeli azaldyp biler.


Iş wagty: Iýul-22-2021

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň