Duýgur pudagyň geljekdäki ösüş tendensiýasy

Elbetde, dünýäde pagta we himiki süýüm öndürýän iň uly öndüriji hökmünde duýulýan Hytaý dokma senagatynyň iň uly we doly ulgamyny, dokma senagaty bilen baglanyşykly ýokary tizlikli ösüşi gurdy, esasy çäreler yzygiderli tamamlanýar, esasanam Hytaýyň ilaty bar Bir milliard üç ýüz millionyň daşky gurşawy we açyk syýasaty uzak wagtlap däl-de, içerki isleg bazaryny giňeltmegi we ösdürmegi dowam etdirýär.

Bu maksat bilen, Hytaý dokma senagaty birleşiginiň prezidenti Du uzuzhou, bu içerki şertleriň diňe bir Hytaýyň dokma senagatyna halkara senagat gurluşynyň geçirilmegine amatly bolman, eýsem transmilli pudagyň innowasiýa kuwwatynyň tizlenmegine hem amatlydygyna berk ynanýar. paýlamagyň netijeliligi. Halkara bäsleşigi güýçlenende, pes goşulan baha girdeji giňişliginiň gün-günden daralýandygyny görkezýär.

Emma şol bir wagtyň özünde Du uzuzhou Hytaýyň dokma senagatynyň täze taryhy tabşyrygy ýerine ýetirmek üçin köp kynçylyklara duçar bolýandygyny ulaltdy. Halkara derejesinde Hytaýyň dokma senagaty has ýiti bäsdeşlik bilen ýüzbe-ýüz bolýar we bäsleşigiň merkezi täzeliklere kem-kemden gowulaşýar. Transmilli önümçilik re modeiminde öňküleriň önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin täze kynçylyk derejesi. Öýde ösüşiň ylmy düşünjesini durmuşa geçirmek giň ösüşde has uly çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Çalyşma derejesi, göterim derejesi, salgyt derejesini sazlamak we energiýa tygşytlamak we zyňyndy azaltmak
Senagat zynjyrlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk içerki bäsdeşligiň ornuny tutar we markalaryň arasyndaky bäsdeşlik baha söweşleriniň ornuny tutar. Innowasiýa we esasy önümçilik bäsleşigi hökmünde çalt seslenme.
Mundan başga-da, kärdeşler arkalaşyklary barha möhüm rol oýnar.

Bäşinjisi, pudagyň integrasiýasy gutulgysyz tendensiýa, topar, merkezleşdirmek, intensiw ösüş gutulgysyz ugurdyr. Sufficienteterlik bäsdeşlikden soň kärhana ýaşamak üçin daşky gurşawa has gowy uýgunlaşmak üçin birleşmegi işjeňleşdirmeli, anneksiýa üýtgedip gurmak ýa-da strategiki Uly toparlary gurmak, gaznany durmuşa geçirmek, önümçilik kuwwaty, tehnologiýa, işçi güýji, müşderi çeşmelerini paýlaşmak, uly göwrümli amallary we senagatlaşma önümçiligini amala aşyrmak, tutuşlygyna önümçilik zynjyry bilen bazar bäsleşigi, şonuň bilen birlikde bitewi ýeňiş gazanmak üçin hyzmatdaşlyk Senagat pudagy, häzirki wagtda bu tendensiýa başda bir pikiri görkezýär.

Pese gaçdy. Hytaýyň kassir senagatynyň çeşmeleri we gaýtadan işlemegiň artykmaçlyklary häzirki wagtda dünýäniň islendik ýurduny deňeşdirmek we çalyşmak kyn. Okuwyň içindäki şahsyýet, mundan beýläk biziň ýurdumyzyň kassir önümleriniň halkara bazaryndaky paýy hasam öser diýip pikir edýär. Kärhanalar daşary ýurt meşhur markalaryny edinmek ýa-da öz söwda dükanlaryny döretmek arkaly öz markalaryny ösdürip bilerler.


Iş wagty: Iýul-22-2021

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň